Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za otkup medijskih prava za direktne prijenose televizijskog signala prijateljskih utakmica Zmajeva protiv Turske (11. oktobar) i Španije (18. novembar).

Javni poziv prenosimo u cjelosti:

JAVNI POZIV

Za prikupljanje ponuda za otkup medijskih prava za direktne prijenose televizijskog signala prijateljskih utakmica muške „A“ reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine

I – Predmet poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za otkup medijskih prava za direktne prijenose televizijskog signala prijateljskih utakmica reprezentativne ”A” selekcije BiH za teritoriju Bosne i Hercegovine.

Javni poziv se odnosi isključivo na prijateljske utakmice reprezentativne ”A” selekcije BiH koje će biti odigrane prema sljedećem rasporedu:

 1. Turska – BiH, koja će se odigrati dana 11.10.2018. godine, u Rizeu (Turska),
 2. Španija – BiH, koja će se odigrati dana 18.11.2018. godine, u Las Palmasu (Španija).

Predmet ovog Javnog poziva podrazumijeva sticanje ekskluzivnih medijskih prava na snimanje, uređivanje i emitovanje programa na zemaljskoj, satelitskoj i kablovskoj mreži za područje Bosne i Hercegovine u okviru živog neprekidnog prijenosa utakmica, kao i pravo odloženog emitovanja snimka utakmica u cijelosti i parcijalno.

Prednje pomenuto pravo je vremenski neograničeno, nije opterećeno stvarnim i drugim pravima, i potpuno je zaštićeno od bilo kakvih pravnih nedostataka.

II – Uslovi za učešće:

Pravo na učešće imaju sva pravna lica koja imaju sjedište na teritoriji Bosne i Hercegovine, a ovlaštena su za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog Javnog poziva.

III- Sadržaj ponude:

Ponuda treba da sadrži:

 1. naziv ponuđača sa tačnom adresom i kontakt telefonom;
 2. ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija);
 3. uvjerenje o poreznoj registraciji – PDV broj (original ili ovjerena kopija);
 4. izraženu cijenu:
  – cijena bez uračunatog PDV-a;
  – iznos PDV-a;
  – ukupna cijena sa PDV-om izražena u KM.
 5. izjava ponuđača da će snositi sve troškove u slučaju nastanka štete, osim one koja se može smatrati višom silom;
 6. dokaz da je ponuđač sposoban osigurati prijenos signala utakmica u HD formatu.

IV – Kriteriji

Ponude će biti evaluirane od strane Komisije za odabir najpovoljnijeg ponuđača NS/FS BiH prema sljedećim kriterijima:

 1. ponuda obuhvata obje prijateljske utakmice iz poglavlja I ovog Javnog poziva;
 2. najpovoljnija ukupna cijena ponuđena za medijska prava iz ovog Javnog poziva.

V – Podnošenje i otvaranje ponuda

Prijave sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti, na adresu Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH, Ferhadija br. 30, 71000 Sarajevo, ili lično na protokol NS/FS BiH, uz naznaku: „Prijava na Javni poziv – ne otvarati“.

Rok za dostavljanje ponuda je utorak, 25.09.2018. godine, a blagovremeno pristiglim ponudama smatrat će se one koje su zaprimljene na prednje propisan način, do 16:30 sati.

VI – Datum i mjesto otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u srijedu, 26.09.2018. godine u 12:00 sati u Sali na III spratu NS/FS BiH, ul. Ferhadija br. 30, 71000 Sarajevo.

Javnom otvaranju mogu prisustvovati ponuđači koji su dostavili ponudu, odnosno osobe koje su ovlaštene za učešće.

VII – Ostale odredbe

NS/FS BiH se obavezuje strogo čuvati i ne otkrivati sadržaj ponuda bilo kojoj trećoj strani, a naročito ponuđačima koji učestvuju u Javnom pozivu.

Javni poziv objavljen je na web stranici NS/FS BiH (www.nfsbih.ba).

NS/FS BiH će dostaviti svim ponuđačima pisani odgovor do 27.09.2018. godine.

Iznosi iz ponude ne mogu biti smanjeni u procesu pregovora i drže se obavezujućima, a svi detalji realizacije ugovora bit će predmetom pregovora te definisani u finalnom ugovoru. U slučaju da pristigle ponude ne zadovoljavaju finansijske i tehničko – produkcijske kriterije, NS/FS BiH zadržava pravo poništiti Javni poziv i pripremiti uslove za pokretanje novog Javnog poziva.

Za sve dodatne informacije povezane sa ovim Javnim pozivom, relevantna kontakt osoba je Stručni saradnik za pravne poslove – Lejla Hamza, dostupna na telefon: +387 33 276 683 ili E-mail: lejla.hamza@nsbih.ba

NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ 
BOSNE I HERCEGOVINE”.

(BIH.ba)